Klachtenregeling

Centrum voor Mindfulness Breda


KLACHTENREGELING


Deze regeling is bedoeld voor eventuele klachten betreffende een cursus of opleiding, en/of
betreffende docent(en) hiervan. Klachten worden serieus genomen en de procedure is dan
ook bedoeld om alle betrokken partijen te horen, en bij voorkeur gezamenlijk tot een
oplossing te komen die de intentie heeft recht te doen aan alle partijen, en de kwaliteit van
het onderwijs te waarborgen of te verbeteren.
Bij eventuele klachten wendt de klager zich bij voorkeur in eerste instantie direct
tot de docent(en) van een cursus of opleiding, met name wanneer de klacht de kwaliteit (in
brede zin) van de cursus of opleiding betreft. Vaak kan dan al een bevredigende oplossing
gevonden worden.
In tweede instantie – of als rechtstreeks contact met de betrokken docent niet passend lijkt -
kan de klager direct mondeling of schriftelijk met zijn klacht terecht bij het Centrum voor Mindfulness
Breda. De betrokkenen spannen zich in de klacht op te lossen. Klager ontvangt binnen 4 weken
(m.u.v. de schoolvakantieperiodes) bevestiging van ontvangst van de klacht, en binnen vier
weken daarna bericht over de voorgestelde oplossing. Als er een langere tijd nodig is om
onderzoek te doen of de klacht af te handelen, wordt de klager daarvan binnen 4 weken in
kennis gesteld. Daarbij wordt een indicatie gegeven wanneer verwacht wordt uitsluitsel te
kunnen geven.


Wanneer voor de klacht geen bevredigende oplossing is gevonden kan de klacht ter kennis
gebracht worden van de onafhankelijke klachtencommissie. Het postadres voor het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie van de VMBN is: Ambtelijk secretaris Klachtencommissie VMBN Kievit 12 3941 NL Doorn. Ineke Vos emial  vos@mediationhuis.nl of Alix Royer email  alix@reflexies.com
Een ingediend klaagschrift dient de volgende gegevens te bevatten:
• naam en adres van de klager;
• de dagtekening;
• een duidelijke omschrijving van de klacht, degene tegen wie of datgene waartegen de
• klacht gericht is;
• de reden waarom de klager bezwaar maakt;
• beschrijving van de stappen die al zijn ondernomen om tot een oplossing te komen;
• ondertekening door de klager.
De klachtencommissie is niet verplicht de klacht te behandelen wanneer:
a. aan een of meer van de hierboven genoemde gegevens niet is voldaan; of
b. wanneer het incident langer dan een half jaar voor indiening heeft plaatsgevonden.


Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, maar
uiterlijk binnen vier weken, met uitzondering van de vakantieperiodes van de opleiding, na
ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis gesteld, onder vermelding van de
redenen.


De klachtencommissie, bestaande uit door het Centrum voor Mindfulness Breda aangewezen leden, informeert zich bij alle betrokkenen (hoor en wederhoor) en doet een uitspraak. Deze procedure neemt
doorgaans 6 weken in beslag, met uitzondering van de vakantieperiodes. In het geval van
overmacht of ziekte kan de klachtencommissie besluiten van deze termijn af te wijken. Van
de uiteindelijke uitspraak stelt de klachtencommissie de klager, degene op wiens gedraging
de klacht betrekking heeft, en Centrum voor Mindfulness Breda schriftelijk op de hoogte. Deze uitspraak
is bindend voor het Centrum voor mindfulness Breda. Consequenties die mogelijk voortvloeien uit de
uitspraak zullenzo snel mogelijk worden afgehandeld.
Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van vijf jaar bewaard.
Centrum voor Mindfulness Breda en de klachtencommissie verplichten zich met alle informatie
zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan.
Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever / cursist niet van zijn betalingsverplichting.

Auteursrecht Copyright en eigendomsrecht van al het uitgereikte opleidingsmateriaal berust bij het Centrum voor Mindfulness Breda